Documents, regulations

All Document

24 Document
Stt Document Last update Last update File size Download/ View
1 Báo cáo 3 công khai năm học 2022 - 2023 20/05/2024 21:33 Download 9 MB 118
2 Quyết định Về công khai ngân sách năm 2024 của Học viện Quản lý giáo dục 14/05/2024 18:11 Download 1.8 MB 80
3 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục 14/05/2024 18:13 Download 2.1 MB 21
4 Số: 2457/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục 14/05/2024 18:13 Download 894.3 KB 89
5 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021 14/05/2024 18:13 Download 9.2 MB 37
6 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018 19/05/2024 23:54 Download 3.2 MB 26
7 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019 14/05/2024 18:14 Download 3.2 MB 23
8 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 14/05/2024 18:14 Download 5.6 MB 23
9 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 21/05/2024 08:35 Download 918.8 KB 72
10 Luật giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 2.7 MB 32
11 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 24/05/2024 20:45 Download 2.3 MB 28
12 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 24/05/2024 20:45 Download 1.5 MB 26
13 Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 24/05/2024 20:45 Download 1.3 MB 28
14 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 24/05/2024 20:45 Download 680.7 KB 26
15 Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo 24/05/2024 20:45 Download 311.1 KB 32
16 Nghị quyết về việc ban hành Quy định về nghỉ hưu và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức, người lao động của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 4.8 MB 118
17 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 1.6 MB 85
18 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 645.9 KB 87
19 Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên đối với viên chức của Học viện 14/05/2024 18:16 Download 1.1 MB 30
20 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 14/05/2024 18:16 Download 7.6 MB 31
21 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 24/05/2024 20:46 Download 4 MB 34
22 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:46 Download 759.9 KB 31
23 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 24/05/2024 20:46 Download 4.1 MB 29
24 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 24/05/2024 20:46 Download 6.1 MB 42