Đào tạo

Quyết định Về việc thống nhất chủ trương phê duyệt mức học phí năm 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện QLGD

Quyết định Về việc thống nhất chủ trương phê duyệt mức học phí năm 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện QLGD

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Đại học năm học 2021-2022

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Đại học năm học 2021-2022

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc Điều chỉnh mức thu học phí Đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc Điều chỉnh mức thu học phí Đại học năm học 2022-2023

Thông tin tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Thông tin tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý giáo dục năm 2022