Chương trình học bổng thạc sỹ toàn phần tại AIT Bangkok-Thái Lan