Kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng TNĐH

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui đợt 1 (2007-2011).
Ngày 07 tháng 7 năm 2011, Phó Giám đốc, PGS.TS Lê Phước Minh đã tổ chức cuộc họp với Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo và đã thống nhất, kết luận một số công việc theo thông báo tại đây.