Mở tài khoản thư cho toàn bộ sinh viên

Kể từ tháng 9/2008 toàn bộ các sinh viên khóa 1 và 2 của Học viện Quản lý giáo dục sẽ được cung cấp tài khoản thư có dạng như sau.
Kể từ tháng 9/2008 toàn bộ các sinh viên khóa 1 và 2 của Học viện Quản lý giáo dục sẽ được cung cấp tài khoản thư có dạng  như sau :
_ @niem.edu.vn
Ví dụ :
+ Bạn Nguyễn Văn Nam học lớp K1A khoa quản lý sẽ có tài khoản thư như sau : namnv_qk1a@niem.edu.vn
Bạn Nguyễn Văn Nam học lớp K1A khoa Tâm lý sẽ có tài khoản thư như sau : namnv_tk1a@niem.edu.vn
Bạn Nguyễn Văn Nam học lớp K1A khoa CNTT sẽ có tài khoản thư như sau : namnv_ck1a@niem.edu.vn
Trung tâm CNTT và Phòng Quản lý sinh viên sẽ phối hợp tạo tài khoản thư cho khóa 3 sau khi nhập học ổn định