Tin tức

Ngày 7.9. 2009, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa mới: Sinh viên khóa III của Học viện.
Đây là năm thứ 3, Học viện Quản lý giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh ba chuyên ngành: Tâm lý- Giáo dục học; Tin học ứng dụng và Quản lý giáo dục với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 750 sinh viên đại  học hệ chính quy.
Ngay sau khi đón nhận sinh viên khóa mới, ngày 8.9.2009, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - Học viện Quản lý giáo dục được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức  thực hiện “ Tuần sinh hoạt công dân học Sinh - Sinh viên”, nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho sinh viên của Học viện nắm được tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của địa phương; giúp cho sinh viên hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức chính trị của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo,về công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Học viện; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010, và nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
Sinh viên khóa mới sau khi tham gia “ Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” sẽ tổ chức viết thu hoạch và nộp tại Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên.

Minh Cường

Tin đã xem

Tin tức