Biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 2021

Văn phòng Đảng ủy trân trọng kính gửi các biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 2021:
Tệp đính kèm: 1. Mẫu 01 (35,5 KB) | 2. Mẫu 02 (37,5 KB) | 3. Mẫu 03 (40,39 KB) | 4. Mẫu 4a (39,5 KB) | 5. Mẫu 4b (43 KB) | 6. Mẫu 4c (40 KB) | 7. Mẫu 05 (35,5 KB) | 8. Mẫu 06 (44,5 KB) | 9. Mẫu 07 (34 KB) | 10. Mẫu 8a 8b 9a 9b (66 KB) | 11. Phiếu biểu quyết phân loại tổ chức Đảng (41,5 KB) | 12. Phiếu biểu quyết phân loại Đảng viên (45 KB)