Chương trình bồi dưỡng CBQL trung tâm GDTX

Mục tiêu của chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên, phát triển năng lực của CBQL về lãnh đạo và quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Tham gia xây dựng chương trình gồm nhiều chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm là cán bộ quản lý GD&ĐT của các Vụ bậc học, Học viện QLGD, Trường CBQLGD Tp. Hồ Chí Minh, các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDTX, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBGD một số địa phương,…
Do điều kiện tổ chức biên soạn chương trình còn nhiều hạn chế, rất mong nhận được ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện chương trình của các chuyên gia, CBQLGD&ĐT và những người quan tâm.  Đính kèm nội dung chương trình.        

Tổng chủ biên
PGS.TS. Trần Ngọc Giao