Chương trình bồi dưỡng CBQL trường Phổ thông

Mục tiêu của chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường học, nâng cao năng lực cho CBQL trường phổ thông về lãnh đạo và quản lý nhà trường trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tham gia xây dựng chương trình gồm nhiều chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm là cán bộ quản lý GD&ĐT của các Vụ bậc học, Học viện QLGD, Trường CBQLGD Tp Hồ Chí Minh, các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBGD một số địa phương,…
Do điều kiện tổ chức biên soạn chương trình còn nhiều hạn chế, rất mong nhận được ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện chương trình của các chuyên gia, CBQL GD&ĐT và những người quan tâm. Đính kèm nội dung chương trình.

Tổng chủ biên
PGS.TS. Trần Ngọc Giao