Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUB ngày 01/12/2023 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 657-KH/ĐUHV ngày 04/12/2023 của Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023, sáng ngày 14/12/2023 Đảng bộ Học viện long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, để đánh giá kết quả đạt được, những điểm tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân, tìm ra biện pháp khắc phục, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ và chính quyền Học viện ổn định, phát triển trong bối cảnh tăng cường thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục trình bày tại Hội nghị

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024 do đồng chí PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục trình bày tại Hội nghị và các ý kiến tham luận, phát biểu của các chi bộ, đảng viên, Hội nghị đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024, trong đó đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là: Một là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn với trọng tâm là theo hướng đảm bảo hiệu quả tăng được quy mô, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện kiểm định đánh giá thành công cơ sở giáo dục đại học, và kiểm định 02 chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ.

Hai là, Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và từng chi bộ; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Năm là, thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để tạo sự thống nhất tập thể, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Dưới đây là Hình ảnh Hội nghị: