Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Viên chức người lao động năm học 2023 – 2024

Cùng với không khí chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Học viện Quản lý giá dục (01/10/1976 – 01/10/2023), ngày 26/10/2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024 để tổng kết, đánh giá những việc đã làm được, làm tốt, những việc còn hạn chế, chưa làm được theo Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 mà Học viện đã đề ra; đồng thời trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình bối cảnh năm học 2023 -2024, Tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện cùng toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ để cùng nhau xây dựng phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Đến dự Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024, đã có đầy đủ Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban Giám đốc Học viện, Hội đồng trường, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện và hơn 165 viên chức, người lao động của Học viện. Với tinh thần làm việc của Hội nghị là dân chủ, thẳng thắn, công khai, trách nhiệm mà TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc phụ trách Học viện - Chủ tịch Đoàn điều hành Hội nghị đã đề ra ngay từ đầu Hội nghị, toàn thể tập thể lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Học viện cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Học viện đã phát biểu, tham luận góp ý kiến cho các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, nhất là Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Qua các tham luận, phát biểu ý kiến của các đơn vị, cá nhân, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 với chín nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Học viện; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học viên, sinh viên noi theo.

Hai là, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị Học viện.

Ba là, tập trung hoàn thành công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học giáo dục và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục; hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Học viện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để nang cao nền nếp, hiệu quả công tác quản lý và chuyên môn.

Bốn là, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường công tác tuyển sinh, trong đó chú trọng quản lý, kiểm soát chặt chẽ tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng quy định; tập trung rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy tại các khoa; đồng thời đổi mới, cải tiến hoạt động tuyển sinh, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng

Năm là, kiện toàn tổ chức và bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, viên chức hành chính.

Sáu là, thu hút các nguồn lực đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Học viện; xây dựng lộ trình tự chủ và tìm giải pháp tăng nguồn thu, đa dạng hóa các nguồn thu của Học viện; hoàn thiện đề án cho thuê, tăng cường khai thác cơ sở vật chất; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện.

Bảy là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Tám là, tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Học viện.

Chín là, nâng cao chất lượng công tác công nghệ thông tin – thư viện, trong đó tập trung triển khai thực hiện “Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; thực hiện công tác thư viện số.

Dưới đây là hình ảnh về Hội nghị:

TS. Phan Hồng Dương Phó Giám đốc phụ trách Học viện khai mạc Hội nghị

Trao Quyết định thi đua khen thưởng

Báo cáo và Tham luận của CBVC