Hội nghị Viên chức, Người lao động Học viện Quản lý giáo dục năm học 2022- 2023

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phùng Thị Lý Hằng, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể Viên chức, Người lao động của Học viện.

Hội nghị Viên chức, Người lao động Học viện Quản lý giáo dục năm học 2022-2023

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo Tổng kết thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ của Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2021- 2022 của Giám đốc Học viện, trong đó nhấn mạnh: “Năm học 2021-2022, Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mưới, kiên trì ục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm học, Học viện thực hiện Đề án cơ cấu, tinh gọn sắp xếp lại các đơn vị thuộc, trực thuộc; xây dựng Đề án thành lập phân hiệu phía Nam của Học viện Quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; khôi phục và từng bước tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò vị thế của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu về quản lý giáo dục trong hệ thống giáo dục nước nhà, góp phần tích cực  vào công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo.”

 

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Ban Thanh tra nhân dân của Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2022-2024.

Ban Thanh tra Nhân dân Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2022

Ban Thanh tra Nhân dân Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2022-2024

 

Một số hình ảnh tham luận tại Hội nghi