KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-02

Kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018” chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hữu Hoan

Thực hiện Quyết định số: 2520/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại Học viện Quản lý giáo dục, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018” chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hữu Hoan.

Tham gia cuộc họp có TS. Phan Hồng Dương – Học viện Quản lý giáo dục – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thi Tính – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Phạm Kim Chung - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Phạm Tuấn Anh - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và CBQLGD), TS Vương Hương Giang – Sở Giáo duc và Đào tạo Hà Nội (Phòng Giáo dục Quận Hoàn Kiếm), TS Lê Thị Ngọc Thúy – Học viện Quản lý giáo dục.

(PGS.TS Trần Hữu Hoan báo cáo kết quả thực hiện đề tài)

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo duc và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng sản phẩm theo thuyết minh: Báo cáo tổng hợp đề tài, Bản đề xuất quy trình đào tạo giáo viên THCS, Bản đề xuất khung chương trình đào tạo giáo viên THCS đối với các môn học tích hợp, Bản kiến nghị, Sản phẩm đào tạo thạc sĩ (Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ QLGD và học viên bảo vệ thành công luận văn), Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Hội đồng thống nhất đề tài được nghiệm thu, kết quả đề tài được đánh giá xếp loại Đạt.