Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2023-2025

Phòng QLKH, HTQT và Tạp chí kính gửi quý thầy/cô thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2023-2025
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng QLKH, HTQt và Tạp chí; Số điện thoai: 093 415 0487 hoặc email: naem.hoptacquocte@gmail.com

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2023-2025