Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn của học viên Khóa 21 (2019-2021) ngành Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 21 (2019-2021) ngành Quản lý giáo dục:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo (1,04 MB)