Thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 23 chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 23 (2020-2022) chuyên ngành Quản lý giáo dục:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo (1,06 MB) 2. Thông báo (2,48 MB)