Development Strategy

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Sứ mạng: Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quản lý giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý giáo dục chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục.
Tầm nhìn: Đến năm 2030, Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức ngang tầm các quốc gia trong khu vực, tham chiếu các chuẩn quốc tế.
Giá trị:    

Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hợp tác

Mục tiêu chung: xây dựng Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) trở thành một trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến, có môi trường mở về tri thức, gắn nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng với phục vụ cộng đồng, có quan hệ quốc tế rộng rãi, giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và tư vấn chính sách, cải cách giáo dục.
Chiến lược phát triển
1. Chiến lược phát triển đào tạo
2. Chiến lược bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD
3. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ
4. Chiến lược hợp tác quốc tế
5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
6. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật
7. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin
8. Công tác sinh viên
9. Đánh giá và kiểm định chất lượng Học viện
10. Xây dựng môi trường học tập của Học viện
11. Nguồn lực tài chính và tiền lương