Cơ cấu tổ chức của Học viện Quản lý giáo dục

 1. Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục
 2. Ban Giám đốc
 3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ

 1. Đảng bộ
 2. Công đoàn
 3. Đoàn Thanh niên CS HCM
 4. Hội Cựu Giáo chức

CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Quản lý Đào tạo - Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên
 3. Phòng Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí
 4. Phòng Kế hoạch-Tài chính
 5. Phòng Quản trị - Thiết bị
 6. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

 1. Khoa Cơ bản
 2. Khoa Quản lý
 3. Khoa Tâm lý- Giáo dục
 4. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
 5. Khoa Ngoại ngữ

CÁC TRUNG TÂM

 1. Trung tâm Công nghệ Thông tin- Thư viện
 2. Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý
 3. Trung tâm Tiên tiến đào tạo Lãnh đạo và Cán bộ quản lý
 4. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ học đường
 5. Trung tâm Ngoại ngữ và Văn hóa Quốc tế

VIỆN NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục