Đào tạo

Thông tin Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật"

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin, bản tóm tắt và Luận án tiến sĩ: "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật" của NCS. Vũ Tiến Dũng:

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin.

Thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay

Học viện Quản lý giáo dục kính gửi thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục:

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh