Đào tạo

Notice of deadline for depositing the Master Thesis of students of Course 22 (2019-2021) majoring in Education Administration

Postgraduate Training Department, Academy of Education Management is pleased to announce the deadline for depositing the Master Thesis of students of Course 22 (2019-2021) majoring in Education Administration

Thông báo V/v nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 6,7 (2019-2021) ngành Tâm lý học lâm sàng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 6,7 (2019-2021) ngành Tâm lý học lâm sàng:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Trần Minh Thái

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Minh Thái, NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục