CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Học viện được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo theo Quyết định số: 501/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên giao dịch của Học viện:

          Tên Tiếng Việt: Học viện Quản lý Giáo dục

Tên Tiếng Anh: the National Academy Education Management (NAEM)

Trụ sở: 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

 Số điện thoại:84- 04 -  38643352

 Số Fax: 84-04 - 38641802; Website: www. niem.edu.vn.

Chức năng

 Học viện Quản lý Giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Nhiệm vụ

a) Đào tạo,  bồi dưỡng

Học viện QLGD là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ quản lý giáo dục (Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

- Đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQLGD, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý và các cơ sở GD & ĐT trong hệ thống giáo dục quốc dân theo chuẩn quy định.

- Đào tạo trình độ thạc sỹ và cử nhân ngành Quản lý Giáo dục (gồm các chuyên ngành: QLGD mầm non, QLGD tiểu học, QLGD trung học cơ sở, QLGD cộng đồng) và một số ngành có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục: Hành chính giáo dục, Kinh tế giáo dục, Tin học quản lý ... Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến tới đào tạo tiến sĩ Quản lý Giáo dục.

- Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường, khoa cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo của các địa phương.

b) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học quản lý giáo dục;

- Nghiên cứu những vấn đề về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.

- Tham mưu, tư vấn, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục cho các cơ quan QLGD và cơ sở GD & ĐT.

- Thẩm định về mặt khoa học quản lý giáo dục đối với các công trình nghiên cứu, dự án có liên quan.

c) Hỗ trợ và liên kết chuyên môn vối các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD

- Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD

- Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường, các khoa cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo nhằm  đảm  bảo tính liên thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành.

- Cung cấp thông tin về khoa học quản lý giáo dục, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục, tổ chức trao đổi về kinh nghiệm quản lý giáo dục.

d) Hợp  tác quốc tế

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ trường Đại học, quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.