Khoa học và công nghệ

Tham gia nghiên cứu và công bố công trình nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện. Các công trình được công bố trên các tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học giáo dục, Tạp chí Quản lý giáo dục, các tạp chí khoa học có uy tín khác và trong Kỉ hiếu Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ của Bộ GD-ĐT và các trường đại học.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học công nghệ đã được nghiệm thu cấp Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm, cấp Bộ, cấp Học viện ( cở sở), các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và nhiều công trình nghiêm cứu khoa học (bài báo) đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, góp phần quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của ngành giáo dục.

Học viện đã tham mưu giúp bộ GD-ĐT hoạch định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD; nghiên cứu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT Việt Nam; nghiên cứu đổi mới chính sách đối với CBQLGD các vùng, miền, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, giúp nâng cao năng lực CBQLGD và đổi mới QLGD.