Thông tin khoa học

Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề: Tham vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay

Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề: Tham vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

Thông báo số 2: Tổ chức Hội thảo Khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Thông báo số 2: Tổ chức Hội thảo Khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Hội thảo du học Úc: Xây dựng đề cương nghiên cứu và hướng dẫn tìm giáo sư

Mời dự Hội thảo du học Úc: " Xây dựng đề cương nghiên cứu và hướng dẫn tìm giáo sư"

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục