Thông tin khoa học

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện nhiệm vụ khoa học hàng năm và góp phần thiết thực vào việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”.

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ nhiệm đề tài

Theo Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ sau khi đề xuất và tham gia đấu thầu đề tài khoa học và công nghệ thành công, đồng thời có sự góp ý của Hội đồng tuyển chọn đề tài, chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cần thực hiện một số nhiệm vụ và có những quyền hạn sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội KH&CN Việt Nam

Ngày 09/3/2011, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã có buổi làm việc với Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng – nay là Chính phủ - nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Đẩy mạnh Hội nhập Quốc tế về KH&CN

Ngày 18/ 02/2011, tại Hà Nội Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với đoàn Đại sứ của Việt Nam mới được bộ nhiệm…

Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và CBQL

Ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT qui định, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.