Thông tin khoa học

Quy trình xem xét cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến si

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

"Hội đồng khoa học và đào tạo" của trường đại học trong Điều lệ mới

Ngày 22 tháng 9 năm 2010 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ban hành Điều lệ trường đại học. Điều lệ mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 và thay thế quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003.

Một số điểm mới trong việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Các tiêu chuẩn đánh giá công tác học sinh, sinh viên

Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên (HSSV) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Tiêu chuẩn cần có đối với một số vị trí trong trường đại học

Trong bản tin trước, Phòng quản lý khoa học đã giới thiệu về hoạt động khoa học và công nghệ được qui định trong Điều lệ trường đại học năm 2010, bản tin này, xin được giới thiệu với quí bạn đọc về những tiêu chuẩn cần có đối với một số vị trí trong trường đại học được qui định trong quyết định số 58 /2010/QĐ-TTg.