Thông tin khoa học

Xê-mi-na khoa học: “Yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ góc độ nhà quản lý”

Xê-mi-na khoa học: “Yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ góc độ nhà quản lý”

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-01

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-01

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Kinh nghiệm đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Kinh nghiệm đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-02

Kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018” chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hữu Hoan

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”