Tin tức

Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Thông báo V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”

Phiên họp thường niên Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2023

Phiên họp thường niên Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2023