Văn bản, quy định

VB Hội Đồng Học viện Ban Hành

9 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Tải file Dung lượng Tải/ Xem
1 Nghị quyết về việc ban hành Quy định về nghỉ hưu và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức, người lao động của Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2024 23:37 download 4.8 MB
2 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện Quản lý giáo dục 31/03/2024 10:14 download 1.6 MB
3 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2024 23:36 download 645.9 KB
4 Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên đối với viên chức của Học viện 15/04/2024 07:46 download 1.1 MB
5 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2024 23:36 download 7.6 MB
6 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 23/04/2024 13:55 download 4 MB
7 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2024 23:36 download 759.9 KB
8 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28/03/2024 23:36 download 4.1 MB
9 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 01/04/2024 13:26 download 6.1 MB