Văn bản, quy định

Tất cả tài liệu

21 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Cập nhật lần cuối Dung lượng Tải/ Xem
1 Số: 2457/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục 07/11/2023 21:37 Download 894.3 KB 10
2 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021 25/10/2023 08:38 Download 9.2 MB 14
3 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018 12/10/2023 13:15 Download 3.2 MB 3
4 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019 25/10/2023 08:04 Download 3.2 MB 2
5 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 25/10/2023 08:04 Download 5.6 MB 2
6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 12/10/2023 13:41 Download 918.8 KB 50
7 Luật giáo dục 05/10/2023 09:11 Download 2.7 MB 11
8 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 19/10/2023 16:34 Download 2.3 MB 6
9 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 25/10/2023 08:12 Download 1.5 MB 5
10 Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 25/10/2023 08:12 Download 1.3 MB 6
11 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 25/10/2023 08:12 Download 680.7 KB 5
12 Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo 30/10/2023 10:13 Download 311.1 KB 9
13 Nghị quyết về việc ban hành Quy định về nghỉ hưu và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức, người lao động của Học viện Quản lý giáo dục 25/10/2023 08:13 Download 4.8 MB 6
14 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện Quản lý giáo dục 25/10/2023 08:37 Download 1.6 MB 4
15 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục 25/10/2023 08:13 Download 645.9 KB 5
16 Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên đối với viên chức của Học viện 25/10/2023 08:38 Download 1.1 MB 6
17 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 09/11/2023 13:35 Download 7.6 MB 8
18 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 25/10/2023 08:38 Download 4 MB 7
19 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 25/10/2023 08:13 Download 759.9 KB 7
20 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 25/10/2023 08:38 Download 4.1 MB 6
21 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 08/11/2023 18:25 Download 6.1 MB 15