Văn bản, quy định

Tất cả tài liệu

16 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Cập nhật lần cuối Dung lượng Tải/ Xem
1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 23/05/2023 15:14 Download 918.8 KB 38
2 Luật giáo dục 23/05/2023 14:15 Download 2.7 MB 1
3 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 28/03/2023 11:20 Download 2.3 MB 0
4 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 28/03/2023 11:19 Download 1.5 MB 0
5 Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 28/03/2023 11:18 Download 1.3 MB 0
6 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 28/03/2023 11:17 Download 680.7 KB 0
7 Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo 28/03/2023 11:16 Download 311.1 KB 0
8 Nghị quyết về việc ban hành Quy định về nghỉ hưu và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức, người lao động của Học viện Quản lý giáo dục 01/06/2023 13:33 Download 4.8 MB 2
9 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2023 11:13 Download 1.6 MB 0
10 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục 28/03/2023 11:12 Download 645.9 KB 0
11 Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên đối với viên chức của Học viện 17/05/2023 16:07 Download 1.1 MB 1
12 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 17/05/2023 16:07 Download 7.6 MB 1
13 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 28/03/2023 11:09 Download 4 MB 0
14 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 23/03/2023 11:09 Download 759.9 KB 1
15 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 23/03/2023 11:10 Download 4.1 MB 1
16 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 23/03/2023 11:10 Download 6.1 MB 1