Tin tức

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học K33

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học K33

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Quyết định công khai Ngân sách năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục (Lần 3)

Quyết định công khai Ngân sách năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục (Lần 3)

Quyết định công khai Ngân sách năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục (Lần 4)

Quyết định công khai Ngân sách năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục (Lần 4)

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 vào Học viện Quản lý giáo dục