Khoa/ Phòng ban

Organization

Khoa Tâm lý - Giáo dục

  • Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
  • Điện thoại: 38649473
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: ........

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: TS. Hoàng Minh Học

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện phát triển ngành đào tạo; trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

2. Nhiệm vụ

Khoa Tâm lý - Giáo dục là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo theo chương trình giáo dục đại học các ngành: Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

b) Triển khai đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và các chuyên ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

c) Giảng dạy các chuyên đề, học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa cho các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

d) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên mở ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

đ) Nghiên cứu, ứng dụng và đề xuất các giải pháp phát triển kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học và các lĩnh vực liên quan khác;

e) Chủ trì tổ chức tư vấn và dịch vụ về tâm lý học, giáo dục học cho các đơn vị, tổ chức và các cơ sở giáo dục trong nước;

g) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

h) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.