Khoa/ Phòng ban

Organization

Phòng Tổ chức Hành chính

- Địa chỉ: Phòng 105 nhà A1
- Điện thoại: 38643352
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: PGS.TS Đỗ Tiến Sỹ

Phó Trưởng phòng: TS. Đào Thị Ngọc Ánh

1. Chức năng

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Học viện trong công tác tổ chức cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Đảng vụ và công tác dân quân tự vệ của Học viện.

b) Tham mưu, giúp lãnh đạo Học viện trong công tác hành chính tổng hợp, công tác pháp chế; công tác an ninh, y tế học đường; phòng, chống dịch bệnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ và Đảng vụ

a) Chủ trì xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đơn vị, đảm bảo tinh gọn bộ máy của Học viện và tuân theo quy định hiện hành; thành lập các hội đồng tư vấn, ban, tiểu ban hoạt động trong Học viện.

b) Thực hiện công tác Đảng vụ của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục theo chỉ đạo của Đảng ủy Học viện.

c) Chủ trì xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các văn bản về công tác tổ chức cán bộ của Học viện; các chế độ phân cấp, phân quyền quản lý trong Học viện.

d) Xây dựng quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện.

đ) Đảm bảo an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ Học viện.

e) Thực hiện chế độ chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí và các chế độ chính sách liên quan khác cho viên chức, người lao động Học viện.

g) Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

h) Làm đầu mối tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính trị tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Học viện.

i) Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho viên chức, người lao động.

k) Trực tiếp quản lý hồ sơ, lý lịch của viên chức, người lao động trong Học viện.

2.2. Nhiệm vụ hành chính, tổng hợp

a) Chủ trì công tác xây dựng, triển khai và đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Học viện.

b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản hành chính của Học viện; quản lý con dấu của Học viện.

c) Xây dựng các văn bản quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch pháp chế của Học viện. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế trong Học viện; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác pháp chế theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

d) Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, xây dựng các báo cáo công tác tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức, chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban Học viện hàng tháng, hội nghị tổng kết năm học, hội nghị viên chức, người lao động năm học; họp Ban Giám đốc, tập thể lãnh đạo.

e) Đầu mối tổ chức các nghi lễ, chương trình, đón tiếp khách của Học viện;  phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

g) Đầu mối quản lý, tổ chức hoạt động xây dựng truyền thống Học viện; đầu mối thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan và điều động sử dụng xe ô tô của Học viện.

h) Đầu mối thực hiện việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho viên chức, người lao động, học viên và sinh viên; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.3. Một số nhiệm vụ chung khác

a) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.