Khoa/ Phòng ban

Organization

Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông

  • Địa chỉ: Phòng 203 nhà A2
  • Điện thoại: 36642658
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: .........

Khoa công nghệ thông tin được thành lập năm 2006 trên cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin, do Ths Hà Văn Ninh phụ trách. Năm 2007, Học viện đã bổ nhiệm TS phạm Quang Trình làm trưởng khoa. Hiện tại Khoa có các bộ môn : Bộ môn Toán tin, Bộ môn Tin học ứng dụng, Bộ môn Khoa học máy tính và các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Liên chi đoàn khoa. Năm 2010, khoa đã có 20 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 3 tiến sỹ, 13 thạc sỹ và 4 cử nhân. Khoa đã có 3 khóa đào tạo với gần 700 sinh viên chuyên ngành Tin học ứng dụng do khoa trực tiếp quản lý đào tạo.

Lãnh đạo khoa:

Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Đỗ Viết Tuân

Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Lê Quỳnh Giang

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện phát triển ngành đào tạo; trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

2. Nhiệm vụ

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo theo chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

b) Triển khai đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;

c) Giảng dạy các chuyên đề, học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa cho các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

d) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên mở ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

đ) Triển khai ứng dụng các thành tựu về toán học và công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục tại Học viện;

e) Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ về công nghệ thông tin cho các tổ chức trong và ngoài Học viện;

g) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

h) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, phòng máy tính thực hành, kinh phí do Học viện giao;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.