Khoa/ Phòng ban

Organization

Trung tâm Tiên tiến đào tạo Lãnh đạo và Cán bộ quản lý

  • Địa chỉ: .........
  • Điện thoại: .........
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: http://

Lãnh đạo Trung tâm:

   Giám đốc: PGS.TS Đỗ Phú Hải

   Phó Giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ái Vân