Khoa/ Phòng ban

Organization

Khoa Cơ bản

  • Địa chỉ: Phòng 201 nhà A2
  • Điện thoại: 38649470
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: .........

Cùng với sự ra đời của Học viện Quản lý Giáo dục, tiền thân là Trường Cán bộ Quản lý giáo dục, khoa Cơ bản được ký quyết định thành lập vào tháng 4/2006.

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hương

Phó Trưởng khoa: TS. Hoàng Thị Tâm

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của Khoa.

2. Nhiệm vụ

Khoa Cơ bản là khoa chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo các môn chung thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện gồm: các môn về khoa học giáo dục lý luận chính trị, giáo dục thể chất, cơ sở văn hóa Việt Nam, dân tộc, tôn giáo;

b) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Giáo dục chính trị và công tác sinh viên xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của Khoa;

c) Tham gia các hoạt động dịch vụ liên quan đến nội dung chuyên môn mà Khoa đang phụ trách khi Học viện có yêu cầu;

d) Quản lý giảng viên, người lao động thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

đ) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.