Hoạt động khoa học của CBGV

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “QUẢN LÝ TRI THỨC MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “QUẢN LÝ TRI THỨC MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM HỌC 2023 - 2024

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo