Hoạt động khoa học của CBGV

Thông báo V/v tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023

Thông báo V/v tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023 " Phát triển nguồn nhân lực bền vững trong các cơ sở giáo dục"

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện nhiệm vụ khoa học hàng năm và góp phần thiết thực vào việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”.

Nghiệm thu thành công Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý giáo dục chủ trì

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Trung Tình, Học viện Quản lý giáo dục là Chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng Tâm lý học trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Vừa qua, Khoa Tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Ứng dụng Tâm lý học trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông”

Ngày 17/9/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.