Hoạt động khoa học của CBGV

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”

Xê-mi-na khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo cấp khoa”

Xê-mi-na khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo cấp khoa”