Hoạt động khoa học của CBGV

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-02

Kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018” chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Hữu Hoan

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD theo hướng đảm bảo chất lượng”

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD theo hướng đảm bảo chất lượng”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục”