Hoạt động khoa học của CBGV

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”

Xê-mi-na khoa học: “Yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ góc độ nhà quản lý”

Xê-mi-na khoa học: “Yêu cầu thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ góc độ nhà quản lý”

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-01

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-01