Đào tạo

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Dũng

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Dũng

Thông báo nộp Lưu chiểu luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục khóa 25 và ngành Tâm lý học lâm sàng khóa 10

Thông báo nộp Lưu chiểu luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục khóa 25 và ngành Tâm lý học lâm sàng khóa 10

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Xuân Nhâm

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đề tài: Phát triển năng lực quản trị nhà trường cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính trong bối cảnh đổi mới giáo dục Ngành: Quản lý Giáo dục Mã: 9.14.01.14 Nghiên cứu sinh: Hà Xuân Nhâm Khóa: 09 (2018-2021) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hữu Hoan ; PGS.TS Nguyễn Tiến Hùng Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục 1. Tóm tắt Luận án 2. Thông tin điểm mới 3. Toàn văn Luận án

TOÀN VĂN LUẬN ÁN SAU BẢO VỆ CẤP HỌC VIỆN VÀ QĐ THÀNH LẬP HĐ CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS DAVISOUK NOYNALY

TOÀN VĂN LUẬN ÁN SAU BẢO VỆ CẤP HỌC VIỆN VÀ QĐ THÀNH LẬP HĐ CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS DAVISOUK NOYNALY

Công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Trọng Đông trước hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Công bố toàn văn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Trọng Đông trước hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện