Đào tạo

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 10 (2021-2023) ngành Tâm lý học lâm sàng

Thông báo vv thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 10 (2021-2023) ngành Tâm lý học lâm sàng

Thông báo v/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 25 (2021-2023) Ngành Quản lý giáo dục

Thông báo v/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 25 (2021-2023) Ngành Quản lý giáo dục

Thông báo v/v tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình năm 2022-2023

Cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục