Đào tạo

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh.

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh.

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Nghiên cứu sinh Đinh Xuân Hanh.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 08/02/2021, Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng, Học viện Kỹ thuật Mật mã, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý đào tạo cử nhân ngành An toàn Thông tin ở các trường đại học Việt Nam đáp ứng nhu cầu xã hội”

Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Vừa qua, Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, mã số: 9140114 đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực” trước Hội đồng cấp Học viện.