Đào tạo

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quốc Tuấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quốc Tuấn

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 26 (2022-2024) ngành Quản lý giáo dục

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Dũng

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Dũng

Thông báo nộp Lưu chiểu luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục khóa 25 và ngành Tâm lý học lâm sàng khóa 10

Thông báo nộp Lưu chiểu luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục khóa 25 và ngành Tâm lý học lâm sàng khóa 10