Đào tạo

Thông báo chính thức thời gian tổ chức thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ năm 2023

Thông báo chính thức thời gian tổ chức thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ năm 2023

Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo V/v tổ chức biên soạn giáo trình cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023-2024

Thông báo V/v tổ chức biên soạn giáo trình cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023-2024

Toàn văn luận án trước bảo vệ cấp Học viện và QĐ thành lập HĐ chấm luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Hoàng Thị Thu Huyền

Toàn văn luận án trước bảo vệ cấp Học viện và QĐ thành lập HĐ chấm luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Hoàng Thị Thu Huyền

Thông báo V/v nộp luận văn thạc sĩ của Học viên khóa 10 (2021-2023) ngành tâm lý học lâm sàng

Thông báo V/v nộp luận văn thạc sĩ của Học viên khóa 10 (2021-2023) ngành tâm lý học lâm sàng