Đào tạo

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Vương Hương Giang

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Vương Hương Giang:

Thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2021-2022 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2021- 2022 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.

Thông tin Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật"

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin, bản tóm tắt và Luận án tiến sĩ: "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật" của NCS. Vũ Tiến Dũng:

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin.

Thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay

Học viện Quản lý giáo dục kính gửi thông tin Luận án của NCS Vetpany Sivongxay, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục: