Đào tạo

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Sau đại học năm học 2021-2022

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Sau đại học năm học 2021-2022

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Sau đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc qui định mức thu học phí Sau đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc Điều chỉnh mức thu học phí Sau đại học năm học 2022-2023

Quyết định Về việc Điều chỉnh mức thu học phí Sau đại học năm học 2022-2023

Thông báo V/v tổ chức Hội nghị Khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Thông báo V/v tổ chức Hội nghị Khoa học học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Thông báo V/v tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình năm học 2022-2023

Thông báo V/v tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình giáo trình năm học 2022-2023 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục