Đào tạo

Thông báo V/v tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình năm học 2022-2023

Thông báo V/v tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình giáo trình năm học 2022-2023 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thông tin về tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thông tin về tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v thời gian tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 7 (2021-2023) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 01 năm 2023