Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 8,9 ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 8,9 ngành Tâm lý học lâm sàng:

Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 đợt 01 năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm 2021:

Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 4, khóa 5 ngành Công nghệ thông tin

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông báo số 27/TB-HVQLGD ngày 14/01/2022 về việc thời hạn nộp lưu chiểu luận văn thạc sĩ của học viên khóa 4 (2018-2020), khóa 5 (2019-2021) ngành Công nghệ thông tin

Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 22 (2019-2021) ngành Quản lý giáo dục

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 22 (2019-2021) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ