Đào tạo

Thông báo V/v nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 6,7 (2019-2021) ngành Tâm lý học lâm sàng

Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên khóa 6,7 (2019-2021) ngành Tâm lý học lâm sàng:

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Trần Minh Thái

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Minh Thái, NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS. Nguyễn Phan Quang

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Phan Quang:

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ chỉ tiêu Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 (lần 02)

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 (lần 02)