Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

KHOA QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HVQLGD-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện Quản lý giáo dục, khoa Quản lý có nhiệm vụ sau: ....
Lãnh đạo khoa:

  • + Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Cường
  • + Phó Trưởng khoa: TS. Đặng Minh Hiền

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Quản lý:

+ Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành Quản lý giáo dục và một số mã ngành khác của Học viện, giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Học viện.

+ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục;

+ Tư vấn về nội dung chương trình, phương thức đào tạo và các vấn đề có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục cho các trung tâm bồi dưỡng CBQLGD tại các địa phương.

+ Quản lý sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục.