Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Tổ chức Hành chính

- Địa chỉ: Phòng 105 nhà A1
- Điện thoại: 38643352
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: PGS.TS Đỗ Tiến Sỹ

Phó Trưởng phòng: TS. Đào Thị Ngọc Ánh

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc Hành chính - tổng hợp, bảo vệ cơ quan, đảm bảo điều kiện cho một số hoạt động của Học viện.

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý       
kiến, tổ chức các mảng công việc tổ chức - cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác dân quân tự vệ.

Nhiệm vụ:

- Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Học viện;

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Học viện;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; làm đầu mối tổ chức các nghi lễ, tiếp khách, hiếu hỷ của Học viện;

- Quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng truyền thống, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan và điều động sử dụng xe ô tô;

- Thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho viên chức, học viên và sinh viên; làm đầu mối về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng  nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển Học viện theo chỉ tiêu biên chế được Bộ GD & ĐT phê duyệt trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;

- Tổ chức tuyển dụng và bố trí, sắp xếp CBVC phù hợp với chuyên môn đào tạo và yêu cầu của công việc được giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện theo quy hoạch;

- Phối hợp với các đơn vị để xây dựng kế hoạch và làm đầu mối tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức Học viên;

- Đảm bảo an ninh chính trị theo hướng dẫn của ngành công an và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ khi Giám đốc Học viện giao;

- Làm đầu mối xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy gọn, nhẹ và hiệu quả;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng và hoàn thiện quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ cùng sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị để trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

- Thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội....;

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ lao động, tiền lương và an toàn lao động của viên chức, học viên;

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước;

- Trực tiếp quản lý hồ sơ, lý lịch của viên chức trong Học viện;

- Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do Giám đốc Học viện giao nhằm hoàn thành các công việc chung của Học viện;