Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Văn phòng Học viện
- Địa chỉ: Phòng 105 nhà A1
- Điện thoại: 38643352
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Chánh văn phòng: PGS.TS Đỗ Tiến Sỹ

Phó Chánh văn phòng: ThS. Đào Thị Thu Hằng

                                      ThS. Kim Mạnh Tuấn

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc Hành chính - tổng hợp, bảo vệ cơ quan, đảm bảo điều kiện cho một số hoạt động của Học viện.

Nhiệm vụ:

- Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Học viện;

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Học viện;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; làm đầu mối tổ chức các nghi lễ, tiếp khách, hiếu hỷ của Học viện;

- Quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng truyền thống, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan và điều động sử dụng xe ô tô;

- Thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho viên chức, học viên và sinh viên; làm đầu mối về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do Giám đốc Học viện giao nhằm hoàn thành các công việc chung của Học viện;

- Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Văn phòng.