Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUÁN LÝ GIÁO DỤC
- Địa chỉ: Phòng 403 nhà A1
- Điện thoại: 36640343

GIỚI THIỆU

Lãnh đạo đơn vị:

Phó Viện trưởng Phụ trách: TS. Trình Thanh Hà

Là một tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi  thực hiện các hoạt động nghiên cứu  và triển khai ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục, góp phần vào sự nghiệp trồng người trên Đất Việt.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một địa chỉ nghiên cứu khoa học tin cậy, cống hiến cho sự đổi mới của quản lý giáo dục Việt Nam, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả của quản lý giáo dục thông qua các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới phát triển chất lượng nguồn nhân lực đất nước.

Chúng tôi rất hân hạnh được gặp gỡ và hợp tác cùng các bạn.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đề xuất triển khai kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào lĩnh vực quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục.

2. Nhiệm vụ

a) Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục phục vụ cho Học viện.

b) Đề xuất và tổ chức thực hiện nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục trong nước và quốc tế; liên kết với các cơ sở giáo dục, các nhà khoa học nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục.

c) Tổ chức tư vấn cho các đơn vị trong Học viện, các cơ quan, tổ chức và cá nhân xây dựng đề án, chương trình nghiên cứu về quản lý giáo dục; ứng dụng triển khai các kết quả nghiên cứu; đánh giá các hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học quản lý giáo dục trong thực tiễn.

d) Xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu khoa học do Viện làm chủ trì theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

đ) Hợp tác nghiên cứu với các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế về khoa học quản lý giáo dục.

e) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.